338 100 945, 667 377 597

pn. - pt. od 08:00 do 21:00 | sob. od 8:00 do 20:00

Wczasy
Promocje
Bilety, hotele, ubezpieczenia
Przewodnik
Regulamin

§ 1 
Postanowienia ogólne

Za pomocą niniejszego regulaminu ustala się sposób realizacji Usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną, a także sposób ochrony danych osobowych klientów będących osobami fizycznymi na stronie internetowej www.owczasy.pl zwanej dalej Stroną.

 1. Korzystać ze Strony mogą wszystkie zainteresowane osoby, które wpierw powinny zapoznać się z niniejszym Regulaminem i zobowiązać do jego przestrzegania.
 2. Strona pozwala na realizację usług drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorców przez Usługodawcę, co precyzuje ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r.(Dz.U. 2002 r, Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami). Usługi są realizowane po zawarciu umowy pomiędzy Usługobiorcą i Usługodawcą, uwzględniającej postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Osoby korzystające ze Strony są zobowiązane do przestrzegania przepisów prawa obowiązujących na terytorium RP, a także do nie zamieszczania na Stronie treści i odnośników do innych witryn naruszających prawa osób trzecich, a także wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej czy też propagujących pornografię i przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie.


§ 2 
Definicje

 1. Usługodawca – przedsiębiorstwo Tomasz Kowalik Travel&Sleeping, ul. Paderewskiego 10/12, 43-300 Bielsko-Biała, działające na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta miasta Bielska-Białej nr 60608, NIP 9372417439, REGON 240721908
 2. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, korzystająca z usługi świadczonej przez Usługodawcę drogą elektroniczną
 3. Świadczenie usług drogą elektroniczną –realizacja usługi na odległość, bez jednoczesnej obecności stron w tym samym miejscu, realizowana poprzez przekaz danych na żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej dzięki urządzeniom służącym do elektronicznego przetwarzania, wraz z cyfrową kompresją, i przechowywania danych nadawanych, odbieranych i transmitowanych w całości przez sieć telekomunikacyjną w rozumieniu ustawy – Prawo telekomunikacyjne z dnia 16.07.2004 r.
 4. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 74, poz. 676),
 5. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
 6. Usługi-działania świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców będące przedmiotem działalności Strony.
 7. Operatorzy Turystyczni-organizatorzy turystyki, z którymi Usługodawca współpracuje jako agent turystyczny(np. biura podróży)


§ 3 
Zakres Usług

 1. Usługodawca publikuje na Stronie oferty turystyczne dostarczone przez Operatorów Turystycznych i umożliwia ich sortowanie, wyszukiwanie, przeglądanie i zamawianie zgodnie z zapotrzebowaniem Usługobiorcy.
 2. Oferta zamieszczona na Stronie jest aktualna do momentu zawieszenia, bądź zaprzestania świadczenia Usług przez Usługodawcę. Usługodawca może zawiesić bądź zaprzestać świadczyć Usługi bez wcześniejszego informowania o tym Usługobiorców.


§ 4 
Ochrona danych osobowych

 1. Usługobiorca korzystający ze Strony Usługodawcy pozostaje anonimowy do momentu wypełnienia formularza i podania danych umożliwiających kontakt z Usługodawcą (np. adres e-mail).Wszelkie informacje podane tą drogą będą wykorzystywane jedynie do koniecznych kontaktów z Usługobiorcą.
 2. Wszelkie informacje podane przez Usługobiorcę przy okazji zakupu imprezy turystycznej znajdujące się na formularzu rezerwacyjnym, podlegają ochronie zagwarantowanej w Ustawie o ochronie danych osobowych. Udostępnienie danych osobowych wiąże się wyłącznie z procedurą rezerwacji i zakupu usługi turystycznej i ma charakter dobrowolny. Wypełnienie formularza rezerwacyjnego oznacza automatyczną zgodę Usługobiorcy na przetwarzanie jego danych osobowych. Usługobiorca ma prawo wglądu i dokonywania zmian w danych przez siebie podanych.
 3. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane przez Usługodawcę jako Administratora        zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.), a jednocześnie także zgodnie z ustawą z 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 4. Podawanie wszelkich danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 5. Usługodawca może odmówić świadczenia usługi drogą elektroniczną z powodu nie udostępnienia przez Usługobiorcę danych niezbędnych do realizacji usługi turystycznej.
 6. Akceptując niniejszy Regulamin Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204).
 7. Wszelkie dane użytkowników, uzyskane przy okazji prowadzenia niniejszej Strony, będą uznawane za poufne i przechowywane z zastosowaniem technik zabezpieczających przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Dostęp do powyższych danych w uzasadnionych przypadkach mogą uzyskiwać wyłącznie uprawnione organy państwowe.


§ 5
Prawa i obowiązki stron

 1. Usługodawca dołoży starań, by Strona funkcjonowała w sposób ciągły, niemniej zastrzega się możliwość wystąpienia przerw związanych z aktualizacją danych i pracami konserwacyjnymi. Usługodawca nie musi informować o planowanej przerwie w działaniu Strony, jednak w razie konieczności będzie się na bieżąco starał taką informację zamieszczać. Jednocześnie Usługodawca będzie czynił starania, by przerw w działaniu Strony było jak najmniej.
 2. Usługobiorca nie może korzystać z Usług dostępnych na Stronie w sposób bezprawny, ani zamieszczać na Stronie treści o takim charakterze. Zabronione jest naruszanie uzasadnionych interesów Usługodawcy.
 3. W przypadku stwierdzenia łamania na Stronie postanowień Regulaminu bądź obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca może podejmować działania mające na celu ustalić odpowiedzialność Usługobiorcy, pod warunkiem utrwalenia dla celów dowodowych faktu uzyskania i treści tych wiadomości. Usługodawca ma też prawo żądać wstrzymania działań nieuprawnionych w stosunku do Usługobiorcy, w przypadku ich stwierdzenia na swojej Stronie.


§ 6
Odpowiedzialność

 1. Korzystanie ze Strony odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.
 2. Usługodawca nie odpowiada za treści zamieszczone na Stronie przez Usługobiorców ani za treści nie należące do Usługodawcy, do których prowadzą linki zamieszczone na Stronie.
 3. Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe na skutek korzystania ze Strony w sposób niezgodny z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa, a także za szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem.


§ 7
Reklamacje

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę można przesyłać listem poleconym, na adres właściciela Strony.
 2. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Usługobiorcy.
 3. Czas na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego.
 4. Przy rozpatrywaniu reklamacji uwzględniany będzie Regulamin i obowiązujące przepisy prawa.
 5. Składający reklamacje otrzyma pisemną odpowiedź na swój adres podany w liście.


§ 8
Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca może zmienić Regulamin z zastrzeżeniem uwzględnienia praw nabytych wcześniej przez Usługobiorców.
 2. Zapytania, wnioski i wszelkie inne sprawy dotyczące działalności niniejszej Strony można przesyłać na adres mailowy bok@owczasy.pl
 3. Regulamin obowiązuje od 18.06.2013 r.
   
Biura
podróży
Newsletter
Dodaj
Copyright by KSI Media. All rights reserved.
Opublikowane na stronach owczasy.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
Wczasy, lastminute, wakacje, wypoczynek, pielgrzymka, pielgrzymki, urlop, wycieczka objazdowa, wycieczki objazdowe, wczasy w Egipcie, wczasy w Grecji, wczasy w Turcji, wczasy we Włoszech, wczasy w Hiszpanii, wczasy w Chorwacji, wczasy w Tunezji, wczasy w Meksyku, wakacje w Egipcie, wakacje w Grecji, wakacje we Włoszech, wakacje w Hiszpanii, wakacje w Tunezji, wakacje w Chorwacji, urlop w Egipcie, urlop w Tunezji, urlop w Hiszpanii, urlop w Chorwacji, urlop w Bułgarii, urlop we Włoszech, urlop z dojazdem własnym, urlop we Francji, urlop na wyspach, wczasy na wyspach, rejsy po morzu śródziemnym, wczasy z dzieckiem, wakacje z dzieckiem, urlop z dzieckiem, wczasy dla seniora, wyjazdy firmowe